اقامت انگلستان از طريق ازدواج ، آيا مي توان از طريق ازدواج يك شهروند انگليسي شد؟ آيا در صورتي كه با يك شهروند اهل انگلستان ازدواج كنيم مي توانيم پاسپورت كشور انگلستان را داشته باشيم؟ آيا اگر با يك شهروند كشور انگلستان ازدواج كنيم مي توانيم در كشور انگلستان زندگي كنيم؟ اخذ ويزاي همسر و ازدواج چه مدت زمان مي برد؟ در صورتي كه بچه در انگلستان متولد شود آيا مي تواند پاسپورت كشور  انگلستان را دريافت كند؟ آيا با داشتن ويزاي توريستي  انگلستان ازدواج كرد؟ در مقاله زير به تمام سوالات پاسخ خواهيم داد......